Svenska Brukshundklubben
Övre Norrlands Distrikt


• Vad gör ÖND?

Övre Norrlands distrikt är en del av Svenska Brukshundklubben och där igenom en frivillig försvarsorganisation. Som ett av 18 distrikt i Svenska Brukshundklubben ska ÖND fungera som en resurs till de 25st lokalklubbar som distriktet består av. 

Vid distriktets högst beslutande organ, distriktsfullmäktige tas beslut om mål och därmed bestäms vilken riktning distriktet ska gå. Det är sen distriktsstyrelsens uppdrag att verkställa samt förvalta de distriktsfullmäktige beslutar om. 

Inom distriktsstyrelsen finns arbetsgrupper som har i uppdrag att svarar inför distriktsstyrelsen samt genomföra givna arbetsuppgifter i enlighet med distriktsstyrelsens instruktioner och bemyndiganden. Distriktsstyrelsen utser samtliga ledamöter, varav en sammankallande, inom varje arbetsgrupp.

Distriktet ska också följa de utfärdade bestämmelser och föreskrifter som finns framtaget av SBK centralt och då Förbundsstyrelsen (FS) med dess olika utskott/arbetsgrupper.  

Distriktet ska söka samverkan med Brukshundklubbens rasklubbar samt Sveriges Hundungdoms distrikt som har verksamhet inom distriktets verksamhetsområde.

Som tidigare nämnt är vi en frivillig försvarsorganisation och därmed har vi i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar samt personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Distriktsstyrelsen ska också representera distriktet vid konferenser och vid Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ – Kongressen.


Tittar vi i stadgarna för distrikt inom SBK (§ 8, moment 2) så ser distriktsstyrelsens uppdrag ut såhär: 

”Distriktsstyrelsen ska, förutom vad som sägs i gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat: 

 • representera distriktet, 
 • ansvara för distriktets verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, utställningar och andra aktiviteter, 
 • bereda ärenden som ska behandlas av distriktsmöte, 
 • verkställa av distriktsmöte fattade beslut och uppdrag, 
 • ansvara för distriktets tillgångar, arkiv och korrespondens, 
 • avge distriktets årsredovisning till årsmötet, 
 • auktorisera funktionärer enligt fastställda regelverk, 
 • utse delegater och suppleanter till kongressen, 
 • senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om distriktsstyrelsens sammansättning och om andra viktiga funktioner,
 • avge yttranden över av förbundsstyrelsen remitterade ärenden,
 • överlämna de handlingar eller annan information som förbundsstyrelsen begär utan dröjsmål samt 
 • i övrigt sköta distriktets angelägenheter."

• ÖND;s mål

 

Mål 1. 

Kommunikation och information

 

Fastställda rutiner för kommunikation, skapa forum för dialog, samarbete och kommunikation samt att förebygga konflikter och värdegrundsfrågor!

Mål 2.

 

Ökad kompetens och kvalitet inom distriktet

Skapa en jämn och hög kvalitet på kompetensnivån i våra funktionärsled. Fortbildningar hos våra funktionärer skapar ett mervärde för att ägna sig åt ideellt arbete. Fler utbildade funktionärer ger fler utbildnings- och tävlingstillfällen för våra medlemmar, vilket i sin tur kan generera fler medlemmar

Mål 3.

Distriktet ska ha en ekonomi i balans med stabil likviditet

Vi är ett välfungerande distrikt som har medel att erbjuda medlemmarna utbildningar och konferenser oberoende av tillfälliga ekonomiska förändringar. Den demokratiska aspekten i distriktet måste vara en ledstjärna